HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Shakagami Vigrel
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 19 June 2016
Pages: 208
PDF File Size: 6.76 Mb
ePub File Size: 13.87 Mb
ISBN: 399-3-60112-878-8
Downloads: 98730
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daigis

In hhandboek gevallen is het nog mogelijk om de aangifte te herstellen of te annuleren. Bij steekproeven worden periodiek wekelijks of maandelijks willekeurige aangiften opnieuw beoordeeld door een medewerker van de organisatie die voldoende kennisniveau heeft.

U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien. Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type. Indien de vertegenwoordigde zelf geen verklaring geeft, maar het wel relevant of vereist is, dan dient navraag te worden gedaan door de vertegenwoordiger.

In een dergelijke situatie zal navraag gedaan moeten worden. De opdracht tot aangifte, onafhankelijk van de manier waarop die wordt verstrekt, wordt ook vastgelegd door de douanevertegenwoordiger.

De resultaten van de interne controles moeten periodiek geanalyseerd worden monitoring en naar aanleiding van die analyse moet zo nodig actie worden ondernomen. De vertegenwoordiger moet hierop alert zijn en procedures hebben om dergelijke transacties intern te melden.

Bij twijfel zal diepgaander onderzoek moeten worden gedaan. De douanevertegenwoordiger maakt gebruik van aangiftesoftware die aangeschaft wordt bij een betrouwbare software leverancier of bouwt de aangiftesoftware zelf of laat die speciaal bouwen. Medewerkers moeten worden gefaciliteerd om hun kennis actueel te houden. De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten.

Medewerkers moeten met hun vragen terecht kunnen bij meer ervaren medewerkers. Ook kan indien mogelijk bij het aannemen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever voorafgaand een verklaring afgegeven worden.

2.00.00 Vertegenwoordiging bij de Douane

Van een douanevertegenwoordiger mag worden verwacht, afhankelijk van de omvang van de onderneming, de omvang van de activiteiten en het soort activiteiten, dat er een mix bestaat van steekproefcontroles en risicogerichte controles. Als die afspraken zijn gemaakt dan moet dit vastgelegd worden, bijvoorbeeld in het contract. Bijvoorbeeld zou geanalyseerd kunnen worden of er meer fouten gemaakt worden door bepaalde medewerkers of een bepaald kantoor.

  CAPITAL AGENCY BY MAZHAR KALEEM PDF

Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. Van dergelijke documenten bestaat doorgaans slechts 1 exemplaar. Dat kan overal gebeuren, het is wel belangrijk dat fouten zoveel mogelijk beperkt worden en dat acties ondernomen worden door het bedrijf om fouten in de toekomst te voorkomen.

Introduction

De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op: Deze gevallen moeten vastgelegd worden. Vastgelegd en bewaard moeten worden: Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan verklaringen dat de aangifte wel of niet betrekking heeft op dual use doane, honden- of kattenbont, exotische dieren en planten, afval, goederen waarvoor een BTI is afgegeven, etc.

Een douanevertegenwoordiger zal bij zijn softwareleverancier minimaal moeten nagaan hoe de leverancier kan garanderen dat de software juist werkt en up-to-date is. Ook zou naar het aantal bevindingen in relatie tot het type klant gekeken kunnen worden binnenlandse of buitenlandse klant; opdrachtgever is tevens vertegenwoordigde of opdracht niet rechtstreeks verkregen etc.

Ook is er een nadere toelichting opgesteld voor het criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties art 39, letter d, DWU. De vertegenwoordiger bewaart altijd een kopie van het certificaat in zijn archief haneboek het origineel teruggaat naar de vertegenwoordigde. Ook analyse op basis van de goederensoort kan nuttig zijn. hadboek

Bij de expediteur met een breder dienstenpakket, de logistiek dienstverlener, is de opdrachtgever meestal ook de vertegenwoordigde. De software zal actueel gehouden moeten worden en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking.

In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte. Duidelijke werkinstructies Interne controle tijdens het aangifteproces Goede werking aangiftesoftware.

Daartoe moeten er werkinstructies zijn opgesteld. Naar boven Duidelijke werkinstructies Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te handelen als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc.

Het verstrekken van de juiste informatie door de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever kan door interne procedures worden bevorderd. Ook komt het voor dat de logistiek dienstverlener een douane-expediteur machtigt om de douane-aangiften voor haar te verzorgen. Het door de Europese Commissie in samenwerking met het bedrijfsleven opgestelde EU Customs Competency Framework for the Private Sector kan als richtlijn hajdboek worden voor de douuane competenties.

  2005 YAMAHA R6 OWNERS MANUAL PDF

Dit kan door bijvoorbeeld vooraf de software te testen of klantreferenties op te vragen. De aanpassingen naar aanleiding van de monitoring moeten inzichtelijk kunnen worden gemaakt aan de Douane, zodat zichtbaar wordt dat opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van de monitoring en dat het management erbij betrokken is.

Als bij de interne controle achteraf fouten worden geconstateerd dan worden deze altijd gecorrigeerd. Het is wezenlijk dat zij onder meer sturen op compliance naleving van de wetgeving en een kwalitatief goed aangifteproces.

Hierdoor kan vastgesteld worden of het systeem werkt en naar aanleiding daarvan kunnen verbeter maatregelen genomen worden. De controles kunnen op basis van steekproeven zijn of risico gericht. Naar boven Interne controle tijdens het aangifteproces Ondanks alle maatregelen kunnen jandboek fouten worden gemaakt.

De vertegenwoordiger moet deze informatie ontvangen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever. Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal. Ook moeten er procedures zijn voor wat betreft het al dan niet navragen en de acties die genomen worden bij twijfel over de verklaring door de vertegenwoordigde.

Javascript staat uit in deze internetbrowser.

Een dergelijke controle is voldoende maar wel het minimale. De AEO-guidelines gelden onverkort, deze toelichting is een aanvulling daarop. Van de in dit hoofdstuk beschreven werkzaamheden van de douanevertegenwoordiger moeten vastleggingen zijn, aangifte-bescheiden moeten bewaard worden.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

Bijvoorbeeld type fouten door tijdsdruk. Het is belangrijk dat de resultaten van de interne controles worden vastgelegd. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Binnen het bedrijf moet een handbpek zijn die gevolgd moet worden als er twijfels zijn over de screening of de machtiging.